Jan 2, 2022 | Community, Human Rights, LGBTQ, School, Work

We Project Course on LGBT+Q+ Equality in the Workplace

 

—– EN —–

The WE PROJECT Consortium has developed an e-learning platform that aims to

 • empower and encourage young LGBT+Q+ workers to build resilience and the ability to combat prejudice, discrimination and victimization in the workplace
 • raise awareness and empower educators to support LGBT+Q+ students and contribute to the development of an inclusive school culture, and
 • develop the competencies of human resources professionals to develop inclusive and secure jobs.

The course contains four key domains:

 • Gender, gender and sexuality. Here the course introduces students to the basic concepts and diversity of sexual orientations and gender identities. This domain also questions the impact of social norms on gender, gender, and sexuality throughout history and in modern times.
 • LGBT+Q+ in the workplace. The domain deals with the features of a safe and inclusive workplace and introduces the student to human rights, discrimination and factors of discrimination. A key element of this domain is the “LGBT+Q+ in the Workplace” podcast, which discusses the forms of discrimination that LGBT+Q+ people face in the workplace.
 • Inclusion. The domain focuses on the legal framework for preventing discrimination and on the key features of an inclusive workplace. Special attention was given to the legal framework for non-discrimination and examples of good inclusive policies that guarantee a secure and inclusive workplace.
 • Country-specific topics. This domain addresses topics that are specific to each of the countries participating in the project. Special emphasis was placed on practical recommendations for dealing with discrimination and reporting discrimination.

The course is in English, while the working materials are in the languages ​​of the project partners (German, Serbian, Spanish, English, Slovak and Croatian) in combination with video and audio materials in English.

Each lesson contains videos, articles, interactive websites, audio podcasts, and other learning materials. The duration of the virtual seminar is estimated at eight working hours and includes 21 lessons and 10 quizzes. The seminar is completely FREE and can be accessed via the WE PROJECT website.

By the end of the project, 200 learners have enrolled in this course and 48 have completed it.

The structure of those enrolled and decided to provide us with the data is:

 

Academia 29
Anti-discrimination expert 4
Educational Staff/Teachers 63
Health Care Professionals 12
Other 45
TOTAL 153

 

The Consortium implemented extensive promotional and sharing activities with constant social media presence on both the project’s and partners’ social media outlets. Nine virtual and in-person events were also held to promote the project and the platform. The estimate is that the project reached out to around 15.600 persons, mostly over the digital tools.

The Consortium is still aiming for the full reach of 450 persons enrolled in the platform due to the inability to come into direct contact with different target groups. Although there was an openness to present the platform directly to the target groups, various measures to prevent the spread of the virus did not allow us to fully contact the target group and thus motivate them to participate in the platform. Also, in some countries the target groups were not open to being introduced to this tool.

Furthermore, as teachers were one of the target groups of the project, it must be said that they reported an overwhelming feeling that comes from being constantly connected to and even being very interested they reported to us that they will take the course later on during the year.

Within the course, we asked learners several questions at the beginning and at the end of the course to see its impact. In the table below the average values (scale: 1 to 5) for each of the statements is shown from the questionnaires at the start and at the end of the course. It can be said that the course has a tendency for a positive influence on learners who finished it. 

—– HR —–

U sklopu ovog projekta izradili smo e-seminar stručnog usavršavanja (e-learning) koji ima za cilj

 • osnažiti i potaknuti mlade LGBT+Q+ radnike na izgradnju otpornosti i sposobnosti suzbijanja predrasuda, diskriminacije i viktimizacije na radnom mjestu
 • podići svijest i osnažiti odgojno-obrazovne radnike za podršku LGBT+Q+ učenicima i doprinijeti razvoju inkluzivne školske kulture te
 • razvijati kompetencije stručnjaka za ljudske resurse za razvoj uključivih i sigurnih radnih mjesta.

Seminar sadrži četiri ključne domene:

 • Spol, rod i seksualnost. Upoznaje polaznike s temeljnim pojmovima i raznolikostima seksualnih orijentacija i rodnih identiteta. Ova domena također propituje utjecaj društvenih normi na spol, rod i seksualnost tijekom povijesti i u moderno doba.
 • LGBT+Q+ na radnom mjestu. Domena obrađuje karakteristike sigurnog i uključivog radnog mjesta te upoznaje polaznika s ljudskim pravima, diskriminaciji i čimbenicima diskriminacije. Ključni element ove domene je podcast “LGBT+Q+ na radnom mjestu” gdje se govori o oblicima diskriminacije s kojima se LGBT+Q+ osobe suočavaju na radnom mjestu.
 • Inkluzija. Domena je fokusirana na pravni okvir sprječavanja diskriminacije i na ključne značajke inkluzivnog radnog mjesta. Posebna pozornost je stavljena na pravni okvir sprječavanja diskriminacije i primjere dobrih uključivih politika koje jamče sigurno i uključivo radno mjesto.
 • Teme za pojedine zemlje. Ova domena obrađuje teme koje su specifične za svaku od država koje sudjeluju u projektu. Posebna naglasak je stavljen na praktične preporuke postupanja u slučaju diskriminacije i prijavljivanja diskriminacije.

E-seminar je na engleskom jeziku, dok su radni materijali uglavnom na jezicima projektnih partnera (njemačkom, srpskom, španjolskom, engleskom, slovačkom i hrvatskom) u kombinaciji s video i audio materijalima na engleskom jeziku. Svaka lekcija sadrži videozapise, članke, interaktivne web stranice, audio podcaste i druge materijale za učenje. Trajanje virtualnog seminara je procijenjeno na 8 radnih sati, a sadrži 21 lekciju i 10 kvizova. Seminar je potpuno besplatan i može mu se pristupiti preko stranice projekta.

 Do kraja projekta, e-platformi se priključilo 200 polaznika, a seminar je završilo njih 48.

 

akademska zajednica 29
stručnjak:inja za borbu protiv diskriminacije 4
obrazovno osoblje/učitelji 63
zdravstveni radnici 12
ostalo 45
ukupno 153

 

Konzorcij je proveo opsežne promotivne aktivnosti i aktivnosti dijeljenja uz stalnu prisutnost na društvenim mrežama kako na društvenim mrežama projekta tako i na društvenim mrežama partnera. Održano je i devet virtualnih i događaja uživo s ciljem promocije projekta i platforme. Procjenjuje se da je projekt dosegao do oko 15.600 osoba, uglavnom putem digitalnih alata.

Konzorcij i dalje cilja doseći do 450 osoba upisanih u platformu zbog nemogućnosti izravnog kontakta s različitim ciljnim skupinama. Iako je postojala otvorenost za izravno predstavljanje platforme ciljnim skupinama, različite mjere za sprječavanje širenja virusa nisu nam omogućile da u potpunosti kontaktiramo ciljne skupine i na taj način ih motiviramo za sudjelovanje u platformi. Također, u nekim zemljama ciljne skupine nisu bile otvorene za upoznavanje s ovim alatom.

Nadalje, kako su učitelji bili jedna od ciljnih skupina projekta, mora se reći da su oni izvijestili o velikom osjećaju umora koji proizlazi iz stalne digitalne prisutnosti, pa čak i zbog velike zainteresiranosti za platformom izvijestili su nas da će seminar pohađati kasnije tijekom godine.

Unutar seminara polaznicima smo postavili nekoliko pitanja na početku i na kraju tečaja kako bismo vidjeli njegov utjecaj na polaznike. U tablici ispod prikazane su prosječne vrijednosti (skala: 1 do 5) za svaku od tvrdnji iz upitnika na početku i na kraju tečaja. Može se reći da tečaj ima tendenciju pozitivnog utjecaja na polaznike koji su ga završili.

 

Izjava Početak Kraj
Osjećam da dobro razumijem svoju seksualnost i rodni identitet. 4,37 4,48
Osjećam se ugodno razgovarati o seksualnosti i rodnom identitetu s ljudima koji rade sa mnom. 3,82 4,20
Mogu opisati kako društvene norme mogu utjecati na moje osobne vrijednosti o seksualnosti i rodnom identitetu. 4,05 4,58
Mogu opisati sigurnost na radnom mjestu za osobu seksualne i/ili rodne manjine (SGM). 3,25 4,38
Upoznat sam s temeljnom zaštitom ljudskih prava u Europi i svojoj zemlji. 3,66 4,33
Upoznat sam s europskim pravnim okvirom za sprječavanje diskriminacije. 2,93 4,33
Znam što mogu učiniti kada doživim/svjedočim/čujem o diskriminaciji na svom radnom mjestu. 3,15 4,43
U stanju sam opisati što čini kvalitetnu politiku uključivanja na radnom mjestu. 3,07 4,35
Mogu identificirati politike i elemente kulture radnog mjesta na svom radnom mjestu koji utječu na mene kao pojedinca SGM-a. 3,11 4,25

 

 

—– DE —–

Das WE PROJECT Konsortium hat eine E-Learning-Plattform entwickelt, die darauf abzielt:

 • junge LGBT+Q+ Arbeitnehmer:innen zu befähigen und zu ermutigen, gegen Vorurteile, Diskriminierung und Viktimisierung am Arbeitsplatz einzustehen und etwas entgegenzusetzen
 • Pädagog:innen zu sensibilisieren und zu befähigen, LGBT+Q+-Schüler:innen zu unterstützen und zur Entwicklung einer diskriminierungsfreien Schulkultur beizutragen, und
 • die Kompetenzen von Zuständigen in der Personalentwicklung zu stärken, um inklusive und sichere Arbeitsplätze zu schaffen.

Der Kurs umfasst vier Schlüsselbereiche:

 • Geschlecht, Gender und Sexualität: Hier führt der Kurs die Studierenden in die grundlegenden Konzepte und die Vielfalt sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten ein. In diesem Bereich werden auch die Auswirkungen sozialer Normen auf Geschlecht, Gender und Sexualität im Laufe der Geschichte und in der heutigen Zeit hinterfragt.
 • LGBT+Q+ am Arbeitsplatz: Dieser Bereich befasst sich mit den Merkmalen eines sicheren und integrativen Arbeitsplatzes und führt die Schüler:innen in die Menschenrechte, Diskriminierung und Faktoren der Diskriminierung ein. Ein Schlüsselelement dieses Bereichs ist der Podcast “LGBT+Q+ am Arbeitsplatz”, der die Formen der Diskriminierung diskutiert, denen LGBT+Q+ Menschen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind.
 • Eingliederung: Dieser Bereich konzentriert sich auf den rechtlichen Rahmen zur Verhinderung von Diskriminierung und auf die wichtigsten Merkmale eines integrativen Arbeitsplatzes. Besonderes Augenmerk wurde auf den rechtlichen Rahmen für Nichtdiskriminierung und Beispiele für gute integrative Maßnahmen gelegt, die einen sicheren und integrativen Arbeitsplatz garantieren.
 • Länderspezifische Themen: In diesem Bereich werden Themen behandelt, die für jedes der am Projekt beteiligten Länder spezifisch sind. Besonderes Gewicht wurde auf praktische Empfehlungen für den Umgang mit Diskriminierung und die Meldung von Diskriminierung gelegt.

Der Kurs ist auf Englisch, während die Arbeitsmaterialien in den Sprachen der Projektpartner:innen (Deutsch, Serbisch, Spanisch, Englisch, Slowakisch und Kroatisch) in Kombination mit Video- und Audiomaterialien in Englisch vorliegen.

Jede Lektion enthält Videos, Artikel, interaktive Websites, Audio-Podcasts und andere Lernmaterialien. Die Dauer des virtuellen Seminars wird auf acht Arbeitsstunden geschätzt und umfasst 21 Lektionen und 10 Quizfragen. Das Seminar ist völlig kostenlos und kann über die WE PROJECT-Website aufgerufen werden.

Bis zum Ende des Projekts haben sich 200 Lernende für diesen Kurs eingeschrieben und 48 Personen haben ihn abgeschlossen. Die Struktur der eingeschriebenen Teilnehmer:innen ist wie folgt:

 

Akademiker:innen 29
Expert:innen für Antidiskriminierung         4
Bildungspersonal/Lehrpersonen 63
Fachkräfte des Gesundheitswesens 12
Andere 45
GESAMT 153

 

Das Konsortium führte umfangreiche Werbe- und Austauschaktivitäten durch und war ständig in den sozialen Medien sowohl des Projekts als auch seiner Partner:innen präsent. Außerdem wurden neun virtuelle und persönliche Veranstaltungen abgehalten, um für das Projekt und die Plattform zu werben. Es wird geschätzt, dass das Projekt etwa 15.600 Personen erreicht hat, hauptsächlich über die digitalen Werkzeuge.

Das Konsortium strebt immer noch die volle Reichweite von 450 Personen an, die sich auf der Plattform angemeldet haben, da es nicht möglich war, mit verschiedenen Zielgruppen direkt in Kontakt zu treten. Obwohl die Bereitschaft bestand, den Zielgruppen die Plattform direkt vorzustellen, war es aufgrund verschiedener Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus nicht möglich, die Zielgruppe vollständig zu erreichen und sie so zur Teilnahme an der Plattform zu motivieren. Außerdem waren die Zielgruppen in einigen Ländern nicht bereit, sich in dieses Instrument einführen zu lassen.

Die Lehrkräfte gehörten zu den Zielgruppen des Projekts. Sie berichteten uns, dass sie aufgrund der COVID-19 bedingten Umstellung zum online Unterricht aktuell etwas überfordert seien, weitere online Lehrangebote in Anspruch zu nehmen. Sie haben aber berichtet, dass sie die Lernplattform im Laufe des Jahres durchlaufen werden.

Im Rahmen des Kurses haben wir den Lernenden zu Beginn und am Ende des Kurses verschiedene Fragen gestellt, um die Auswirkungen des Kurses zu ermitteln. In der nachstehenden Tabelle sind die Durchschnittswerte (Skala: 1 bis 5) für jede der Aussagen aus den Fragebögen zu Beginn und am Ende des Kurses aufgeführt. Es kann gesagt werden, dass der Kurs tendenziell einen positiven Einfluss auf die Lernenden hatte, die ihn beendet haben. 

 

Erklärung Start End
Ich habe das Gefühl, dass ich meine Sexualität und Geschlechtsidentität gut verstehe. 4,37 4,48
Ich fühle mich wohl, wenn ich mit Menschen, die mit mir arbeiten, über Sexualität und Geschlechtsidentität spreche. 3,82 4,20
Ich kann beschreiben, wie gesellschaftliche Normen meine persönlichen Werte in Bezug auf Sexualität und Geschlechtsidentität beeinflussen können. 4,05 4,58
Ich kann die Sicherheit am Arbeitsplatz für Personen beschreiben, die einer sexuellen und/oder geschlechtlichen Minderheit (SGM) angehören. 3,25 4,38
Ich bin mit dem grundlegenden Schutz der Menschenrechte in Europa und in meinem Land vertraut. 3,66 4,33
Ich bin über den europäischen Rechtsrahmen zur Verhinderung von Diskriminierung informiert. 2,93 4,33
Ich weiß, was ich tun kann, wenn ich an meinem Arbeitsplatz Diskriminierung erlebe/bekomme/höre. 3,15 4,43
Ich bin in der Lage zu beschreiben, was eine gute integrative Politik am Arbeitsplatz ausmacht. 3,07 4,35
Ich kann Maßnahmen und Elemente der Arbeitsplatzkultur an meinem Arbeitsplatz identifizieren, die sich auf mich als SGM-Person auswirken. 3,11 4,25

 

—– ES —–

El Consorcio WE PROJECT ha desarrollado una plataforma de aprendizaje electrónico que pretende:

 • Empoderar y animar a los jóvenes trabajadores LGBT+Q+ a desarrollar la resiliencia y la capacidad de combatir los prejuicios, la discriminación y la victimización en el lugar de trabajo
 • Sensibilizar y capacitar a los educadores para que apoyen a los estudiantes LGBT+Q+ y contribuyan al desarrollo de una cultura escolar inclusiva
 • Desarrollar las competencias de los profesionales de los recursos humanos para desarrollar puestos de trabajo inclusivos y seguros

El curso contiene cuatro bloques clave:

 • Género, sexo y sexualidad. Aquí el curso introduce a los estudiantes los conceptos básicos referidos a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. Este dominio también cuestiona el impacto de las normas sociales sobre el género, el sexo y la sexualidad a lo largo de la historia y en los tiempos modernos.
 • LGBT+Q + en el lugar de trabajo. Este bloque aborda  las características de un lugar de trabajo seguro e inclusivo e introduce al alumno en los derechos humanos, la discriminación y los factores de discriminación. Un elemento clave de este bloque es el podcast “LGBT+Q+ en el lugar de trabajo”, que analiza las formas de discriminación que las personas LGBT+Q+ enfrentan en el lugar de trabajo.
 • Inclusión. Este bloque se centra en el marco legal para prevenir la discriminación y en las características clave de un lugar de trabajo inclusivo. Se presta especial atención al marco legal para la no discriminación y a los ejemplos de buenas políticas inclusivas que garantizan un lugar de trabajo seguro e inclusivo.
 • Temas específicos de cada país. Este bloque aborda temas específicos de cada uno de los países participantes en el proyecto. Se hace especial hincapié en las recomendaciones prácticas para hacer frente a la discriminación y denunciarla.

El curso está en inglés, mientras que los materiales de trabajo están en los idiomas de los socios del proyecto (alemán, serbio, español, inglés, eslovaco y croata) en combinación con materiales de vídeo y audio en inglés.

Cada lección contiene vídeos, artículos, sitios web interactivos, podcasts de audio y otros materiales de aprendizaje. La duración del seminario virtual se estima en ocho horas de trabajo e incluye 21 lecciones y 10 cuestionarios. El seminario es completamente gratuito y se puede acceder a él a través de la página web de WE PROJECT.

Al final del proyecto, 200 alumnos se han inscrito en este curso y 48 lo han completado. La estructura de los inscritos es:

 

Academia 29
Experto en antidiscriminación 4
Personal educativo/profesores 63
Profesionales de la salud 12
Otros 45
TOTAL 153

 

El Consorcio llevó a cabo amplias actividades de promoción e intercambio con una presencia constante en las redes sociales, tanto del proyecto como de los socios. También se celebraron nueve eventos virtuales y presenciales para promover el proyecto y la plataforma. Se calcula que el proyecto llegó a unas 15.600 personas, sobre todo a través de las herramientas digitales.

El Consorcio sigue aspirando a llegar a la totalidad de las 450 personas inscritas en la plataforma aún teniendo en cuenta la  imposibilidad de entrar en contacto directo con los diferentes grupos objetivo. Aunque hubo apertura para presentar la plataforma directamente a los grupos objetivo, las diversas medidas para evitar la propagación del virus no nos permitieron contactar plenamente con el grupo objetivo y así motivarles a utilizar la plataforma. Además, en algunos países los grupos objetivo no estaban dispuestos a involucrarse con esta herramienta.

Además, los profesores, que eran uno de los grupos objetivo del proyecto,  informaron de una sensación abrumadora que proviene de estar constantemente conectados e incluso aunque estuvieron muy interesados nos informaron de que preferían hacer el curso más adelante durante el año.

Dentro del curso, hicimos varias preguntas a los alumnos al principio y al final del curso para ver su impacto. En la tabla siguiente se muestran los valores medios (escala: 1 a 5) de cada una de las afirmaciones de los cuestionarios al principio y al final del curso. Se puede decir que el curso tiene una tendencia a influir positivamente en los alumnos que lo terminaron. 

 

Declaración Start End
Siento que entiendo bien mi sexualidad e identidad de género. 4,37 4,48
Me siento cómodo hablando de sexualidad e identidad de género con las personas que trabajan conmigo. 3,82 4,20
Puedo describir cómo las normas sociales pueden afectar a mis valores personales sobre la sexualidad y la identidad de género. 4,05 4,58
Puedo describir la seguridad en el lugar de trabajo para una persona de una minoría sexual y/o de género (SGM). 3,25 4,38
Conozco la protección básica de los derechos humanos en Europa y en mi país. 3,66 4,33
Estoy informado sobre el marco jurídico europeo en materia de prevención de la discriminación. 2,93 4,33
Sé lo que puedo hacer cuando experimento/testigo/oigo hablar de discriminación en mi lugar de trabajo. 3,15 4,43
Soy capaz de describir en qué consisten las políticas inclusivas de calidad en el lugar de trabajo. 3,07 4,35
Soy capaz de identificar las políticas y los elementos de la cultura del lugar de trabajo que me afectan como persona de las SGM. 3,11 4,25

 

—– SK —–

Konzorcium WE PROJECT vyvinulo platformu elektronického vzdelávania, ktorej cieľom je

 • posilniť a povzbudiť mladých pracovníkov LGBT+Q+, aby si vybudovali odolnosť a schopnosť bojovať proti predsudkom, diskriminácii a viktimizácii na pracovisku
 • zvyšovať povedomie a posilňovať postavenie pedagógov, aby podporovali LGBT+Q+ študentov a prispievali k rozvoju inkluzívnej školskej kultúry, a
 • rozvíjať kompetencie odborníkov v oblasti ľudských zdrojov s cieľom vytvoriť inkluzívne a bezpečné pracovné miesta.

Kurz obsahuje štyri kľúčové oblasti:

 • Rod, pohlavie a sexualita. V tejto oblasti kurz oboznamuje študentov so základnými pojmami a rozmanitosťou sexuálnych orientácií a rodových identít. Táto doména si tiež kladie otázku vplyvu spoločenských noriem na rod, pohlavie a sexualitu v priebehu histórie a v modernej dobe.
 • LGBT+Q+ na pracovisku. Doména sa zaoberá charakteristikami bezpečného a inkluzívneho pracoviska a oboznamuje študentov s ľudskými právami, diskrimináciou a faktormi diskriminácie. Kľúčovým prvkom tejto domény je podcast “LGBT+Q+ na pracovisku”, ktorý pojednáva o formách diskriminácie, ktorým LGBT+Q+ ľudia čelia na pracovisku.
 • Inklúzia. Táto doména sa zameriava na právny rámec na predchádzanie diskriminácii a na kľúčové znaky inkluzívneho pracoviska. Osobitná pozornosť bola venovaná právnemu rámcu nediskriminácie a príkladom dobrých inkluzívnych politík, ktoré zaručujú bezpečné a inkluzívne pracovisko.
 • Témy špecifické pre jednotlivé krajiny. Táto oblasť sa zaoberá témami, ktoré sú špecifické pre každú z krajín zúčastnených na projekte. Osobitný dôraz sa kládol na praktické odporúčania na riešenie diskriminácie a nahlasovanie diskriminácie.

Kurz je v angličtine, pričom pracovné materiály sú v jazykoch partnerov projektu (nemčina, srbčina, španielčina, angličtina, slovenčina a chorvátčina) v kombinácii s video a audio materiálmi v angličtine.

Každá lekcia obsahuje videá, články, interaktívne webové stránky, audio podcasty a ďalšie vzdelávacie materiály. Trvanie virtuálneho seminára sa odhaduje na osem pracovných hodín a zahŕňa 21 lekcií a 10 kvízov. Seminár je úplne ZDARMA a je prístupný prostredníctvom webovej stránky WE PROJECT.

Do konca projektu sa do tohto kurzu zapísalo 200 učiacich sa a 48 ho absolvovalo. Štruktúra prihlásených je nasledovná:

 

Academia 29
Expert na boj proti diskriminácii 4
Pedagogickí pracovníci/učitelia 63
Odborníci v oblasti zdravotnej starostlivosti 12
Iné 45
SPOLU 153

 

Konzorcium realizovalo rozsiahle propagačné a zdieľacie aktivity s neustálou prítomnosťou v sociálnych médiách na sociálnych sieťach projektu aj partnerov. Na propagáciu projektu a platformy sa uskutočnilo aj deväť virtuálnych a osobných podujatí. Odhaduje sa, že projekt oslovil približne 15 600 osôb, väčšinou prostredníctvom digitálnych nástrojov.

konzorcium sa stále usiluje o plný dosah 450 osôb zaregistrovaných do platformy z dôvodu nemožnosti prísť do priameho kontaktu s rôznymi cieľovými skupinami. Hoci existovala otvorenosť predstaviť platformu priamo cieľovým skupinám, rôzne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu nám neumožnili plne kontaktovať cieľovú skupinu a motivovať ju tak k účasti na platforme. V niektorých krajinách tiež cieľové skupiny neboli otvorené tomu, aby im bol tento nástroj predstavený.

Okrem toho, keďže učitelia boli jednou z cieľových skupín projektu, treba povedať, že uvádzali ohromujúci pocit, ktorý pramení z toho, že sú neustále v kontakte, a dokonca nám s veľkým záujmom oznámili, že kurz absolvujú neskôr v priebehu roka.

V rámci kurzu sme sa učiacich sa na začiatku a na konci kurzu pýtali niekoľko otázok, aby sme zistili jeho vplyv. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty (stupnica: 1 až 5) pre jednotlivé výroky z dotazníkov na začiatku a na konci kurzu. Možno konštatovať, že kurz má tendenciu pozitívne vplývať na učiacich sa, ktorí ho ukončili. 

 

Vyhlásenie Start End
Mám pocit, že dobre rozumiem svojej sexualite a rodovej identite. 4,37 4,48
Cítim sa dobre, keď môžem diskutovať o svojej sexualite a rodovej identite s ľuďmi, ktorí so mnou pracujú. 3,82 4,20
Dokážem opísať, ako môžu spoločenské normy ovplyvniť moje osobné hodnoty v oblasti sexuality a rodovej identity. 4,05 4,58
Dokážem opísať bezpečnosť na pracovisku pre osoby sexuálnej a/alebo rodovej menšiny (SGM). 3,25 4,38
Poznám základnú ochranu ľudských práv v Európe a vo svojej krajine. 3,66 4,33
Som informovaný o európskom právnom rámci na predchádzanie diskriminácii. 2,93 4,33
Viem, čo môžem urobiť, keď zažijem/vidím/počujem o diskriminácii na svojom pracovisku. 3,15 4,43
Dokážem opísať, čo predstavuje kvalitnú inkluzívnu politiku na pracovisku. 3,07 4,35
Dokážem identifikovať politiky a prvky kultúry na pracovisku na mojom pracovisku, ktoré majú vplyv na mňa ako osobu so SGM. 3,11 4,25

 

—– RS —–

Konzorcijum projekta “WE” je razvio platformu za onlajn učenje koja ima za cilj da

 • osnaži i ohrabri mlade LGBT+Q+ radnike i radnice da izgrade rezilijentnost i sposobnost da se bore protiv predrasuda, diskriminacije i viktimizacije na radnom mestu
 • podigne svest i osnaži edukatore i edukatorke da podrže LGBT+Q+ učenike i učenice i doprinese razvoju inkluzivne školske kulture, i
 • razvije kompetence stručnjaka i stručnjakinja za ljudske resurse za razvoj inkluzivnih i sigurnih uslova rada.

Kurs se sastoji od četiri ključna poglavlja:

 • Pol, rod i seksualnost. Ovde kurs upoznaje studente i studentkinje sa osnovnim konceptima i raznovrsnošću seksualnih orijentacija i rodnih identiteta. Ovo poglavlje takođe dovodi u pitanje uticaj društvenih normi na pol, rod i seksualnost kroz istoriju, ali i moderno vreme.
 • LGBT+Q+ na radnom mestu. Ovo poglavlje se bavi karakteristikama bezbednog i inkluzivnog radnog mesta i upoznaje učenika ili učenicu sa ljudskim pravima, diskriminacijom i faktorima diskriminacije. Ključni element ovog poglavlja je podkast „LGBT+Q+ na radnom mestu“, koji govori o oblicima diskriminacije sa kojima se LGBT+Q+ osobe suočavaju na radnom mestu
 • Inkluzija. Ovo poglavlje se fokusira na pravni okvir za sprečavanje diskriminacije i na ključne karakteristike inkluzivnog radnog mesta. Posebna pažnja posvećena je pravnom okviru za nediskriminaciju i primerima dobrih inkluzivnih politika koje garantuju sigurno i inkluzivno radno mesto.
 • Teme specifične za zemlju. Ovo poglavlje se bavi temama koje su specifične za svaku od zemalja koje učestvuju u projektu. Poseban akcenat je stavljen na praktične preporuke za suočavanje sa diskriminacijom i prijavljivanje diskriminacije.

Kurs je na engleskom jeziku, dok su radni materijali na jezicima partnera na projektu (nemački, srpski, španski, engleski, slovački i hrvatski) u kombinaciji sa video i audio materijalima na engleskom jeziku.

Svaka lekcija sadrži video zapise, članke, interaktivne veb stranice, audio podkaste i druge materijale za učenje. Trajanje virtuelnog seminara je procenjeno na osam radnih sati i obuhvata 21 čas i 10 kvizova. Seminar je potpuno BESPLATAN i može mu se pristupiti putem sajta projekta “WE”.

Do kraja projekta, 200 osoba je upisalo ovaj kurs, a 48 ga je završilo. Struktura upisanih je: 

 

Akademci 29
Stručnjak/kinja za borbu protiv diskriminacije 4
Obrazovno osoblje/nastavnici/ce 63
Zdravstveni radnici/ce 12
Ostalo 45
UKUPNO 153

 

Konzorcijum je sproveo opsežne promotivne aktivnosti i aktivnosti dijeljenja uz stalno prisustvo na društvenim mrežama kako na projektnim tako i na društvenim mrežama partnera. Održano je i devet virtuelnih i ličnih događaja u cilju promocije projekta i platforme. Procenjuje se da je projekat došao do oko 15.600 ljudi, uglavnom preko digitalnih alata.

Konzorcijum i dalje teži ka punom dometu od 450 osoba upisanih u platformu zbog nemogućnosti direktnog kontakta sa različitim ciljnim grupama. Iako je postojala otvorenost da platformu predstavimo direktno ciljnim grupama, različite mere za sprečavanje širenja virusa nisu nam omogućile da u potpunosti kontaktiramo ciljnu grupu i na taj način ih motivišemo da učestvuju u platformi. Takođe, u nekim zemljama ciljne grupe nisu bile otvorene za upoznavanje sa ovim alatom.

Štaviše, kako su nastavnici bili jedna od ciljnih grupa projekta, mora se reći da su prijavili snažan osećaj koji proizilazi iz stalnog povezivanja, pa čak i da su veoma zainteresovani, a prijavili su nam i da će pohađati kurs kasnije tokom godine.

U okviru kursa, postavili smo učenicima nekoliko pitanja na početku i na kraju kursa kako bismo videli njegov uticaj. U tabeli ispod prikazane su prosečne vrednosti (skala: 1 do 5) za svaku od tvrdnji iz upitnika na početku i na kraju kursa. Može se reći da kurs ima tendenciju pozitivnog uticaja na polaznike koji su ga završili. 

 

Izjava Početak Kraj
Osećam da dobro razumem svoju seksualnost i rodni identitet. 4,37 4,48
Osjećam se prijatno razgovarajući o seksualnosti i rodnom identitetu sa ljudima sa kojima radim. 3,82 4,20
Mogu da opišem kako društvene norme mogu uticati na moje lične vrednosti o seksualnosti i rodnom identitetu. 4,05 4,58
Mogu da opišem bezbednost na radnom mestu za osobu seksualne i/ili rodne manjine (SGM). 3,25 4,38
Upoznat sam sa osnovnom zaštitom ljudskih prava u Evropi i u mojoj zemlji. 3,66 4,33
Upoznat sam sa evropskim pravnim okvirom o prevenciji diskriminacije. 2,93 4,33
Znam šta mogu da uradim kada doživim/svedočim/čujem o diskriminaciji na svom radnom mestu. 3,15 4,43
U stanju sam da opišem šta čini kvalitetnu politiku uključivanja na radnom mestu. 3,07 4,35
Mogu da identifikujem politike i elemente kulture radnog mesta na mom radnom mestu koji utiču na mene kao pojedinca SGM. 3,11 4,25